Общи условия

I. Предмет

Този уеб сайт (www.cnwsolution.com) и всички изображения, текст, графика, лого, бутони, компилации на данни и софтуер, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на “Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 200569861, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. „Менделеев“ 2А, ет.3 офис 38.

II. Общи положения

Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между “Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да поръчат продукти и/или услуги, предлагани в онлайн пространството на Сайта или посещават уебсайта, включително правилата за ползването на Сайта, подаването на поръчки и сключването на договор за покупко-продажба чрез Сайта.

Общите условия на „Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.
Всяко използване на Платформата означава, че Потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.
„Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
Във всеки един случай на промяна на Общите условия „Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Клиентът има задължение да прави справка за евентуални промени на Общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окаже недействителна или неприложима, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби. 

Клиентите, които използват Сайта се съгласяват, че всички изявления и действия, които се пораждат помежду им във връзка с поръчката на продукти и/или услуги, предлагани от Сайта могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни съобщения по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /загл.изм. в ДВ бр. 85/ 2017/ и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Всички съобщения и електронни документи от страна на Търговеца ще бъдат предоставени и подписани по надлежния електронен път от негови законни представители, по смисъла на Търговския закон и ДОПК.

Всички условия и разпоредби на този раздел, както и Oбщите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.

Настоящите Общи условия са с дата 16.04.2021 г.

III. Авторски права

"Е-КОМЕРС ГРУП" ЕООД на латиница "E-COMMERCE GROUP" Ltd., като създател и собственик на този уеб сайт www.cnwsolution.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по какъвто и да е начин, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да e обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този Сайт са търговски марки или са защитени от авторското право и са притежание на техните собственици.

IV. Условия за ползване

Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.cnwsolution.com и чрез него Клиентите могат да намерят информация за компанията, предлаганите продукти, както и да поръчват и получават услуги, свързани с покупка, проектиране и изработка, доставка и монтаж на продуктите, които се предлагат в Сайта.

Чрез Сайта, Клиентите могат:

 1. Да правят запитвания във връзка с проектиране, изработка, конфигурация, монтиране, поръчка и доставка на предлаганите продукти и/или услуги, съгласно индивидуалните им потребности и изисквания.
 2. Да извършват всякакви плащания във връзка с поръчка на предлаганите продукти и/или услуги, съгласно поддържаните начини за разплащане.
 3. Да достъпват, коригират и актуализират личните си данни, съхранявани в профила им на Платформата, които са предоставили през регистрационната форма на Сайта.
 4. Да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции.
 5. Да получават уведомления и електронни документи, по смисъла на Закона за счетоводството, Търговски закон и Директивите на Европейския съюз за електронна обмяна на документи.
 6. Да получават информация за произвежданите продукти през специално създадената форма за контакти имейл или телефон.
 7. Да ползват всички помощни материали, публикувани на Сайта, вкл. калкулатори за системи за видеонаблюдение и напрежение.

Клиентите нямат право:

 1. Да изпращат или предават съдържание, което е незаконно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини.
 2. Да се представят за представител на "Е-КОМЕРС ГРУП" ЕООД и по този начин да заблуждават относно принадлежността си към група хора или отделен човек.
 3. Да подават фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Клиентите носят пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от тях или от трети лица чрез използването й.
 4. Да публикуват, разпространяват или присвояват съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско, право на интелектуална собственост или други имуществени или неимуществени права, на която и да е страна.
 5. Да публикуват или да разпространяват неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти, както и материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване.
 6. Да пречат за предоставяне на услугите на Сайта или да се намесват в правилното действие на системата.
 7. Да събират и използва неправомерно каквато и да е информация за други потребители.

При неспазване на гореописаните условия, Търговецът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на гореописаните условия от страна на Клиента. В тези случаи Търговецът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение

V. Продукти

Всички продукти се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

1. Цени и  характеристики

Предвид възможните технически грешки или пропуски в точността на информация, „Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Търговеца по всяко време без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, Търговецът има право да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Клиента, освен да възстанови сумите платени от Клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени се осъществява чрез зачертаване на старата цена и поставяне на новата цена до нея. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт или са предоставени под формата на хипервръзка с документ (pdf формат), който може да се достъпи, свали и/или разпечата от страницата на съответния продукт от Клиентите.

Всички обявени цени в Сайта са без включен Данък Добавена Стойност (ДДС), който ще бъде добавен на по-късен етап при финализиране на поръчката. Цените се определят изцяло от Търговеца.

2. Софтуер

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори.  Клиентът е длъжен преди употребата на софтуера да се запознае  с условията за ползване, определени от неговите собственици.

3. Гаранция

Всички продукти, предлагани от "Е-КОМЕРС ГРУП" ЕООД, са нови, фабрично опаковани и с гаранция от 24 месеца. Продуктите, без електрическо захранване(кабели, букси, конектори и др. аксесоари) не подлежат на гаранция. Към всички продукти, подлежащи на гаранционно обслужване "Е-КОМЕРС ГРУП" ЕООД прилага гаранционна карта с данните за съответния продукт, гаранционните срокове и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

Гаранцията губи валидност:

 • при изгубена гаранционна карта;
 • при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
 • при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
 • при нарушаване на физическата цялост на изделието;
 • при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта.

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва като съответният продукт се изпрати обратно към адреса на Търговеца - град Пловдив, ул. „Менделеев“ 2А, ет.3 офис 38, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клиента. При спазени всички гаранционни условия, върнатият продукт, подлежащ на гаранция.ще бъде отремонтиран или заменен с друг работещ и напълно изправен продукт от същия вид в срок от 1 месец от получаването му.

Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на "Е-КОМЕРС ГРУП" ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

VI. Регистрация и Вход

Регистрацията в Сайта дава възможност за проследяване история на поръчки, запазване на адрес за доставка, електронен адрес и телефон за връзка, данни за фактура.

Клиентът има право да избере дали да се регистрира в Сайта, запазвайки горепосочените данни в свой личен потребителски профил или да поръча избраните продукти като Гост в Сайта без регистрация и въвеждайки необходимите данни поотделно за всяка поръчка. Избирайки опцията за регистрация Клиентът трябва да избере парола за достъп до личния си профил на Сайта, както и да я потвърди. Клиентът е длъжен да полага всички необходими грижи и мерки с цел опазване на паролата си. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, Клиентът е длъжен да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Изход”.

Достъпът до профила се осъществява чрез бутона "Вход" в Платформата и въвеждане на електронен адрес и паролата, която Клиентът е избрал по време на регистрация.

При попълване на електронната форма за регистрация Клиентът е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при евентуална промяна ще ги актуализира своевременно. В случай че Клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпилите промени в определения по-горе срок, Търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Клиента до профила му, както и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

Изискуемите данни: име на фирма и ЕИК/VAT не са задължителни.Те са необходими за издаване на фактура единствено, когато Клиентът е юридическо лице. В случай, че тези данни не са подадени към Търговеца, фактурата за направената поръчка ще бъде изготвена към физическото лице, извършващо поръчката на база предоставените лични данни.

Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

С извършването на успешна регистрация, Клиентът изразява своето съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им, както и чрез предоставените данни за контакт, с Него да се свързват Търговецът и трети лица - служители на куриерски фирми, с цел уточняване на детайли относно направена поръчка и последващата доставка на продуктите.

Данните на Клиента, предоставени при регистрация и съхранявани в личния профил на Клиента са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни се събират само за обслужване на Клиента - приемане и изпълнение на поръчки, абонамент за брошури и/или известия, връзка с Клиента в случай на проблеми, свързани с поръчката, както и за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставката на избраните продукти до Клиента. 

VII. Абонамент за бюлетин

Клиентът има право да избере опцията да получава брошури и/или известия по имейл. Избирайки тази опция, Клиентът дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции и нови продукти чрез електронна поща.
Клиентът може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща по всяко време като: използва специално направената отметка, която се намира в личния профил на Клиента или като се свърже с Търговеца на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия. След направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Клиентът може по всяко едно време да разреши отново опцията за получаване на брошури и/или известия, ползвайки същата отметка в личния си потребителски профил в Сайта.

VIII. Поръчка

Информацията, предоставяна на Клиентите, е актуална към момента на визуализирането й на Сайта, преди и по време на извършване на поръчка. Формата за поръчка е съставена, на база изискванията на чл. 49 (2), и предоставя пълната информация по чл 47 (1) т. 1, 5, 15 и 16 от ЗЗП. Поръчката на продукт/и през Платформата означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от Закона за защита на потребителите.

 1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира количеството продукти, които иска да поръча. След това въвежда своите данни - три имена, телефонен номер, електронен адрес, точен адрес за доставка на поръчаните продукти, както и данни за фактура, ако Клиентът е юридическо лице.
 2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите Общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
 3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава и отговаря за това да въвежда на български език точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адреси, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, Клиентът може да загуби правото си да получи поръчаните продукти.
 4. Клиентът може да използва пълната функционалност на Сайта без да е необходимо да се регистрира в него чрез създаване на потребителски профил.
 5. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.
 6. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка, само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.
 7. Всеки един Клиент може да откаже изпълнението на "Нова" поръчка от Търговеца до 15:00ч. в рамките на деня на самата поръчка или до 15:00ч. в рамките на следващия ден, в случай че поръчката е направена след 15:00ч.текущия ден, само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор. Заявки за отказ на "Нова" поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката или неспазване на гореописаните часови интервали, няма да се приемат.
 8. При поръчка на продукти, Клиентът попълва своите данни, необходими за поръчката, както и данни за адрес на доставка. След потвърждение, Сайтът ще визуализира обобщена информация под формата на допълнителна страница. На нея Клиентът има възможност да прегледа попълнените данни, стойността на поръчката, както и избрания начин за заплащане. На тази страница, Клиентът има възможността да се върне стъпка назад и да нанесе корекции на поръчката, преди да бъде изпратена към Търговеца за преглед и обработка.
 9. След преглед, Клиентът има право да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посочения електронен адрес информация за направената от него поръчка.
 10. Всяка една поръчка, направена от Клиенти, има различен статус. Статусите и свързаните електронни съобщения, които ще получи Клиентът, според съответния вид са:
  - Нова поръчка – този статус е за поръчки, които Клиентът е потвърдил и изпратил за обработка и изпълнение към Търговеца, използвайки Уеб сайта. Клиентът ще получи на посочения от него електронен адрес, информация за поръчката;
  - Обработена поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато е приел и потвърдил поръчката. При него не се изпращат електронни съобщения до Клиенти, а се ползва само за вътрешна организация на всички поръчки от страна на Търговеца;
  - Изпратена поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато е изпратил поръчката към Клиента чрез избраната куриерска компания. Клиентът ще получи известие на електронния адрес, който е предоставил предварително, с информация предоставена от куриерската компания – информация за доставка, номер на товарителница за проследяване на пратката, ден на доставка и друга информация, която предоставя куриерската фирма.
  - Доставена поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато се получи обратна информация от куриерската компания за доставка на поръчката до Клиента, който я е поръчал. При него не се изпращат електронни съобщения до Клиенти, а се ползва само за вътрешна организация на всички поръчки от страна на Търговеца.
  - Отказана поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато Клиентът се е свързал с негов представител, чрез предоставените по време на поръчката електронен адрес или телефон, като е изявил желание за отказ от направената поръчка. Клиентът получава електронно известие за отказана поръчка.
 11. Търговецът изпраща по електронен път на Клиента всички необходими и предвидени в закона документи – проформа фактури, данъчни фактури, складови разписки, сертификати, търговски документи и всички свързани с процеса на покупко-продажба на продукти от Сайта.
 12. Срокът на доставка на продуктите, обект на направената поръчка започва да тече от датата на промяна на статус на поръчка на „Изпратена поръчка“. В случай че не е изрично посочен срок за доставка, то той е в размер до 30 работни дни, считано от датата на изпращане на поръчката.
 13. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми.
 14. Търговецът има право да откаже да изпълни (анулира) направената от Клиента поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  - неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при плащане по банков път;
  - осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Търговеца при плащане по банков път;
  - предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;
  - Търговецът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

IX. Доставка 

Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в Сайта си. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки и определените срокове, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

1. Цена за доставка

Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания Еконт Експрес ООД, Спиди АД или собствен транспорт, за доставка на закупените продукти от Сайта до Клиентите. Размерът на куриерските разходи за доставка на продуктите не е включен в цената за продуктите, обявени на Сайта. Транспортните разходи за доставка се калкулират допълнително при процеса на поръчка, преди тя да бъде изпратена за обработка от Търговеца. Клиентът има възможност да се запознае със сумата за доставка по време на изготвянето на поръчка, като преди да изпрати поръчката за обработка от Търговеца, му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка. В зависимост от стойността на поръчаните продукти, разходите за доставка се заплащат както следва:

 • за поръчки до 450 лв.(без ДДС) - цената за доставка се калкулира при оформяне на поръчката на база тегло и размери на пратката и се заплаща от Клиентите
 • за поръчки над 450 лв.(без ДДС) - доставката е безплатна за Клиентите и Търговецът заплаща транспортните разходи за доставка на поръчаните продукти до Клиентите

2. Срок на доставка

Поръчки, приети до 16:00 ч. се изпълняват в рамките на същия работен ден. Поръчки, приети след 16:00 ч. се изпълняват на следващия работен ден.
Доставките до адрес на Клиента/офис на куриерска фирма се осъществяват на следващия работен ден, освен ако за съответното населено място не е предвиден различен график за обслужване от куриерската фирма. Възможно е за продукти, които следва да бъдат произведени по заявка от Клиента или не са налични към датата на поръчка, този срок да бъде удължен, като Търговецът е длъжен да уведоми Клиента писмено по имейл или чрез телефонно обаждане за промяната на срока за доставка. Клиентът има право да откаже изпълнението на поръчката, ако срокът за доставка не удовлетворява потребността му от съответната поръчка.

3. Условия за Доставка

Всички доставки се извършват с опция "Преглед и Тест" от Клиента. При получаване на пратката Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствия на пратката с поръчаните продукти. При констатирани нарушения във външния вид на продуктите от пратката, възникнали по време на транспорта, Клиентът е длъжен да заяви от Куриера "Протокол за увредена пратка". Клиентът е длъжен да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставената пратка, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, Клиентът трябва незабавно да уведоми за това Търговеца. В случай, че Клиентът без основателна причина откаже да получи поръчаните продукти от служител или офис на куриерска фирма, Търговецът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Клиента до профила му, както и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

X. Плащане

Всеки Клиент самостоятелно избира по какъв начин на плащане от предоставените такива, ще заплати стойността на направената поръчка. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Начини на плащане:

 • Банков път

  Банка: ОББ
  IBAN: BG16 UBBS 8888 1000 9286 56
  Банков код: UBBSBGSF

          Банка: Банка ДСК
          IBAN: BG65 STSA 9300 0016 6755 48
          Банков код: STSABGSF

 • Пощенски паричен превод наложен платеж по банка

  Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм., бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., доп., бр. 102 от 2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм., бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) "Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги."

XI. Отказ от поръчка и връщане

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка и да върне поръчаните продукти в срок до 14 дни, считано от датата на нейното получаване в случай, че поръчаните продукти не са използвани, не е нарушавана целостта на опаковката им и във вида, в който са получени съгласно условията по чл.55 от ЗЗП. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Търговеца на посочените в Сайта контакти за решението си недвусмислено. След получаване на отказа Търговецът уведомява Клиента по електронна поща и чрез телефонно обаждане като потвърждава получаването на отказа. При отказ от получени продукти, всички разходи за връщане на продуктите са за сметка на Клиента.

Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин и да съхранява оригиналната опаковка за целия период на възможност за връщане на стоката.

Клиентът няма право на отказ от поръчка и връщане на поръчани продукти, когато:

 1. Търговецът е предоставил продукти, изработени по индивидуални изисквания на Клиента;
 2. Продуктите, които са били доставени са с нарушена опаковка и/или Клиентът не пази оригиналната опаковка на продуктите;
 3. При доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 4. При доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или нарушен търговски вид;
 5. При доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им, са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 6. При всички други случаи, предвидени със закон.

Ако Търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от направената поръчка в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Когато информацията е предоставена на Клиента в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата Търговецът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от Клиента за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. 

XII. Възстановяване на суми

На всеки един Клиент, който е заявил по надлежния ред и начин връщане на поръчаните продукти, Търговецът възстановява всички суми, получени от Клиента, без разходите направени за доставка, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е направена заявка за връщане на поръчаните продукти.

Търговецът възстановява получените суми по банков път, след предварително предоставяне на банкова сметка от Клиента по имейл.

Търговецът няма задължение да възстановява допълнителни транспортни разходи за връщане на продуктите.

XIII. Рекламации и въпроси

Рекламацията може да се предяви пред Търговеца при констатация на дефектен продукт до 48ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на продукта и опаковката му на посочения в Сайта адрес на електронна поща или телефон на Търговеца, като едновременно с това Клиентът трябва да върне продукта в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването му на адрес: град Пловдив, ул. „Менделеев“ 2А, ет.3 офис 38 и в основанието си за връщане да посочи номера на поръчката, която връща.

При рекламация Клиентът спазва изискванията, описани в "Раздел XI. Отказ от поръчка и връщане" по отношение на продуктите, които иска да върне. Не се приемат рекламации, които не съответстват на тези условия.

При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти (при условие, че има наличност при Търговеца и съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител) или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Клиентът като потребител е упражнил правото си на отказ. Клиентът доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Клиента се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Клиента цена. При замяна на стоки в случай на рекламация, транспортните разходи са за сметка на Търговеца и в двете посоки.

След този срок (48ч. от получаването на продуктите) или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема съгласно гаранционните условия, описани в раздел V. Продукти, т.3  като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клиента.

XIV. Лични данни

“Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД обработва и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Личните данни са информация, която служи за идентификация на Клиента, т.е. име, електронен и пощенски адрес, телефон. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите на: регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, изпращане на информационен бюлетин с нови продукти и промоции, разрешаване на спорове с Клиента по повод неговите поръчки или разглеждане на исканията му, комуникация с Клиента по повод неговите поръчки или запитвания за изработка и монтаж на продукт. С предоставянето на свои лични данни на „Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на „Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, регистрирана в регистъра на Комисията за защита на личните данни на Република България и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите на платформата.

Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България. Търговецът под никаква форма няма да събира лични данни на Клиента, освен необходимите за извършване на действия по съответния Сайт, който Клиентът посещава и за извършване на поръчка на продукти чрез Сайта. Търговецът няма право да продава или търгува с каквито и да е лични данни на Клиента. Служителите на Търговеца са длъжни да опазват поверителността на личните данни на Клиента. Търговецът се води от приетата фирмена Политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от потребители, посещаващи и ползващи Сайта.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Клиентът има право на достъп до личните си данни, които е въвел, регистрирайки се и създавайки профил в Сайта и са станали достояние на www.cnwsolution.com, както и на поправка на тези лични данни. Клиентът може да актуализира своите лични данни по всяко време в личния си потребителски профил в Сайта. Клиентът е длъжен  да уведоми Търговеца незабавно при промяна на лични данни, които се отнасят към нова, недоставена и неизпълнена поръчка. Клиентът има право да поиска от Търговеца да заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на описаните цели в настоящите Общи условия или при преустановяване ползването на услугите, предлагани в този Сайт.

Този Сайт не е насочен към съзнателно събиране на лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако сте под 18 години, можете да използвате този Сайт само с участието на родител или настойник.

Клиентът, който използва Сайта и/или осъществява поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

"Е-КОМЕРС ГРУП" ЕООД не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

"Е-КОМЕРС ГРУП" ЕООД не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в www.cnwsolution.com, включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация дадена на www.cnwsolution.com ще бъде пазена и ще бъде ползвана само и единствено по начина, за който Клиентът е дал съгласието си. "Е-КОМЕРС ГРУП" ЕООД  гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет.

 • Данни за търговеца:
  Търговско наименование: “Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД 
  Седалище и адрес на управление: град Пловдив, п.к. 4000, ул. „Менделеев“ 2А, ет.3, офис 38
  ЕИК: 200569861
  идентификационен номер по ДДС: BG 200569861
 • Връзка с търговеца:
  На посочения по-горе адрес;На телефон: 032 593 145 Или на имейл адрес: info@cnwsolution.com

 Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

 • Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
  тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

Подробна информация относно действащата Политика за поверителност може да откриете тук.

XV. Бисквитки

"Бисквитките“ ("Cookies") са малки файлове, които се съхраняват временно на Вашия твърд диск и позволяват на Сайта ни да разпознае компютъра Ви следващия път, когато посетите Сайта. Търговецът използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на Сайта, с цел по-бързото идентифициране на Клиента и предоставяне на услуги. Данните на Клиента се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. Специфичните лични данни на Клиента се съхраняват криптирани. Подробна информация относно действащата Политика за "бисквитки" може да откриете тук.

XVI. Отказ от отговорност

„Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него от страна на Клиента доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране, поправка оборудване или информация, Клиентът поема цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „Е-КОМЕРС ГРУП“ ЕООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

XVII. Спорове и алтернативно решаване на спорове

За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Центъра за медиация към Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговите Устав и Правила за медиация, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Центъра за медиация, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.

XVIII. Форсмажорни обстоятелства

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.